ԱՐԽԻՒՆԵՐ


ՀԲԸՄի Նուպարեան գրադարանը կը զատորոշուի իր բազմաթիւ արխիւներով, յատկապէս 19երորդ դարու եւ 20երորդ դարու երկրորդ կեսի հաւաքածոներով։

Արխիւներու մեծ մասը թուայնացումի հանգրուանի մէջ է։

Այժմ անոնցմէ մաս մը հանրութեան մատչելի է։